Chúc Mừng Bổn Mạng Martha Ngày 29-7- 2018.

 

CHÚC MỪNG BỔN MẠNG MARTHA

 - Chị Nguyễn Thị Nhân(Sáng) - Cộng đoàn Nhà mẹ.

- Chị Trịnh Thị Hinh- Cộng đoàn Giang Điền.

- Chị Nguyễn Thị Ngọc Bích- Cộng đoàn Kẻ Sặt.