RIP - Tháng 07

THÁNG BẢY

                       XIN CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN

TÊN THÁNH

HỌ & TÊN

QUA ĐỜI

GHI CHÚ

Têrêxa

Hạnh

02/7/1965

Nhà phước

Anna

Phạm Thị Khiêm

12/7/1967

 

Maria

Phạm T.Nha (Thiện)

04/7/1973

 

Maria

Nguyễn Thị Tĩnh

27/7/1975

 

Maria

Nguyễn Thị Tê

27/7/1977

 

Maria

Ng.T. Kiên (Thân)

01/7/1983

 

Anna

Nguyễn Thị Nhuần

13/7/1995

Hộ tu

Anna

Ng.Thị Tứ (Thước)

28/7/1996

Hộ tu

Maria

Ph.T. Nguyện (Nguyệt)

22/7/2004

 

Anna

Nguyễn Thị Huệ

23/7/2007

 

Phaolô

Nguyễn Văn Bình

01/7/1995

TGM SG