Hồng Ân Thánh Hiến 09-06-2018

Đức Giám mục thẩm vấn các ứng sinh

Kinh cầu Các Thánh

 Ứng sinh tuyên Khấn

Nhận nhẫn giao ước

Nhận Thánh Giá

Tôn vinh Thánh Giá

Gia nhập cộng đoàn