Mừng Lễ Thánh Guse Thợ- Bổn mạng Khối Thánh Giuse Thợ 01-05-2018

CHÚC MỪNG BỔN MẠNG

- Khối Khấn Trọn 5 năm

- Cộng đoàn Kim Bích

- Cộng đoàn Lãm Hà