Mừng Bổn Mạng Lễ Thánh Catarina

CHÚC MỪNG BỔN MẠNG

Chị Vũ Thị Kim Tuyết - cộng đoàn Thủy Giang

Chị Phạm Thị Ngọc Bích - cộng đoàn Martinô

Chị Vũ Xuân Dung - cộng đoàn Nhà Mẹ

Chị Trần Thị Diễm Thúy - cộng đoàn Thuận Hòa