Hình ảnh Khối Đức Mẹ Mân Côi họp mặt 08-04-2018

Chuẩn bị lên đường

Giáo xứ Đức Mẹ La Mã

Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Chúc mừng quý chị mừng Ngân Khánh khấn dòng 

Lên đường ra Cồn Phụng

"cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi..."

lên đường trở về Hội dòng