RIP - Tháng 06

THÁNG SÁU

                    XIN CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN

TÊN THÁNH

HỌ & TÊN

QUA ĐỜI

GHI CHÚ

Maria

Đào Thị Tháp

01/6/1968

 

Catarina

Nguyễn Thị Cậy

20/6/1968

 

Maria

Nguyễn Thị Nha

05/6/1972

 

Maria

Nguyễn Thị Na

01/6/1982

 

Maria

Ng.T.Khiêm (Chiên)

30/6/1983

 

Anna

Phạm Thị Ry

20/6/1992

Mẹ BT

Anna

Ng.Thị Kính (Nho)

17/6/1996

Bậc hứa

Cêcilia

Đỗ Thị Nhị

07/6/2013

 

Giuse

Lê Văn Ấn

17/6/1974

GMGPXL

Đaminh

Nguyễn Đức Duy

04/6/1982

Linh mục