RIP - Tháng 04

THÁNG TƯ

                                  XIN CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN

TÊN THÁNH

HỌ & TÊN

QUA ĐỜI

GHI CHÚ

Maria

Nguyễn Thị Kính

19/4/1967

 

Maria

Đào Thị Ga (Sa)

03/4/1972

 

Anna

Khấn

02/4/1976

Hộ tu

Maria

Thi

19/4/1976

Hộ tu

Maria

Hợp

08/4/1986

Hộ tu

Maria

Trần T. Nha (Thục)

19/4/1989

 

Catarina

Đinh Thị Thiêm

17/4/1993

 

Maria

Nguyễn Thị Khấn

30/4/2001

 

Maria

Ng. Thị Thanh Hà

24/4/2002

 

Catarina

Trần Thị Khoan

15/4/2007

 

Al. Tađêô

Lê Hữu Từ

24/4/1967

GMGPPD

Elizabeth

Trần Thị Nhẫn

24/4/1984

MTGGV

Giuse

Trần Văn Bình

20/4/2009

LHMTGXL