RIP - Tháng 03

THÁNG BA

                          XIN CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN

TÊN THÁNH

HỌ & TÊN

QUA ĐỜI

GHI CHÚ

Anna

Phạm Thị Khiêm

21/3/1966

Nhà phước

Rosa

Ngô Thị Hòe

06/3/1968

Bậc hứa

Maria

Kính

20/3/1968

Nhà phước

Anna

Khiêm

07/3/1974

Nhà phước

Anna

Đào T. Khiêm (Kiên)

27/3/1974

 

Anna

Ngô Thị Ninh

24/3/1977

 

Maria

Lưu Thị Suy

20/3/1983

 

Maria

Khổng Thị Nguyện

30/3/1990

Hộ tu

Rosa

Ngô Thị An

21/3/1995

 

Maria

Nguyễn Thị Tính

30/3/2009

 

Maria

Trần T.Trung (Thiểm)

09/3/2015

 

Đaminh

Hân

12/3/1964

Linh mục

Giuse M.

Nguyễn Tùng Cương

10/3/1999

GMGPHP