RIP - Tháng 02

THÁNG HAI  

                     XIN CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN                                                           

TÊN THÁNH

HỌ & TÊN

QUA ĐỜI

GHI CHÚ

Maria

Đào Thị Dâng

07/02/1968

 

Maria

Lê Thị Ngắm (Ro)

10/02/1977

 

Maria

Nguyễn Thị Tam

15/02/1978

 

Maria

Phạm T. Quy (Mai)

17/02/1986

 

Phêrô

Vũ Trọng Thư

12/02/1982

Linh mục

Đaminh

Nguyễn Văn Lãng

22/02/1988

GMGPXL

Micae

Nguyễn Bá Chấn

15/02/2002

Linh mục