RIP - Tháng 12

THÁNG MƯỜI HAI

                     XIN CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN

TÊN THÁNH

HỌ & TÊN

QUA ĐỜI

GHI CHÚ

Anna

Vũ Thị Cậy

24/12/1954

 

Anna

28/12/1968

 

Anna

Nguyên

01/12/1972

 

Maria

Ngô Thị Nhân

04/12/1972

 

Anna

Ng.T.Huệ (Nguyên)

08/12/1976

Bậc hứa

Madalêna

Nguyễn Thị Lánh

13/12/1988

 

Anna

Nguyễn Thị Siêng

06/12/1993

 

Maria

Ng. T. Khay (Hay)

04/12/2006

 

Catarina

Đào Thị Năng

16/12/2007

 

Maria

Lê Thị Mát

27/12/2007

 

Gioakim

Nguyễn Hữu Hóa

01/12/2000

LHMTGXL