Chúc Mừng Bổn Mạng Lễ Thánh Monica ngày 27- 08- 2018

 

 

CHÚC MỪNG BỔN MẠNG

Chị Monica Thanh Minh- Cộng đoàn Nhà Mẹ