Chúc Mừng Bổn Mạng Lễ Thánh Rosa Lima ngày 23- 08- 2018

 

CHÚC MỪNG BỔN MẠNG

Chị Nguyễn Thị Thay - Cộng đoàn Kẻ Sặt

- Chị Nguyễn Thị Hoa - Cộng đoàn Nhà Mẹ

- Chị Nguyễn Thị Mai Hương - Cộng đoàn Nhà Mẹ

- Chị Dương Thị Sáu - Cộng đoàn Ko'bey

- Chị Nguyễn Thị Minh Tâm - Cộng đoàn An Bình

- Chị TTK Nguyễn Thị Cẩm Hồng - Cộng đoàn Nhà Mẹ

- Chị Quản lý Phạm Thảo Ly - Cộng đoàn Nhà Mẹ