Mừng Bổn mạng Thánh Maria Mađalêna 22-07-2018

CHÚC MỪNG BỔN MẠNG

Chị Trương Thị Ngọc Bích - Cộng đoàn Tân Phú

Chị Nguyễn Thị Bích Thuận - Cộng đoàn Kim Bích

Chị Nguyễn Thị Ngọc Yến - Cộng đoàn Nhà Mẹ

Chị Lêna Trân - Cộng đoàn Nhà Mẹ

Chị Vũ Thị Hoàng Oanh - Cộng đoàn Nhà Mẹ