Mừng Lễ Truyền Tin 25-03-2018

CHÚC MỪNG BỔN MẠNG

Chị Nguyễn Thị Nguồn - cộng đoàn Nhà Mẹ

Chị Trần Thị Bạch Yến - cộng đoàn Nhà Mẹ