Mừng Bổn mạng Maria - Lễ Dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thánh 02-02-2018

CHÚC MỪNG BỔN MẠNG

Chị Ngô Thị Kim Giang - Cộng đoàn Saint Rémi