Mừng Bổn Mạng Maria - Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa 01-01-2018

 

CHÚC MỪNG BỔN MẠNG

- Cộng đoàn Huấn Luyện Hồng Đào

- Chị Vũ Lan - cộng đoàn Sao Mai