Mừng Bổn Mạng Têrêxa Avila 15-10-2017

CHÚC MỪNG BỔN MẠNG

  •  Quý chị Khối Têrêxa Avila
  • Chị Trần Thị Thục - cộng đoàn Nhà Mẹ
  • Chị Nguyễn Thị Mầucộng đoàn Nhà Mẹ
  • Chị Hoàng Thị Giangcộng đoàn Bãi Dâu
  • Chị Đoàn Thị Linh Thông - cộng đoàn Lãm Hà
  • Chị Đoàn Thị Oanhcộng đoàn Hồng Đào