Mừng Bổn Mạng Maria Mân Côi

CHÚC MỪNG BỔN MẠNG

- Cộng đoàn Giang Điền

- Khối Mân Côi

- Chị Trần Thị Nhiệm - cộng đoàn Kẻ Sặt

- Chị Nguyễn Thị Kim Mai - TGMXL

- Chị Ngô Thị Huế- cộng đoàn Nhà Mẹ

- Chị Bùi Thị Nhinh - cộng đoàn Kẻ Sặt

- Chị Phạm Thụy Ý Nhi - cộng đoàn Hồng Đào