Mừng Bổn Mạng Têrêxa Hài Đồng Giêsu 01-10-2017

 

CHÚC MỪNG BỔN MẠNG

Cộng đoàn Ko'bey

Khối Thanh Tuyển - Cộng đoàn Nhà Mẹ

Chị Nguyễn Thị Liên - Phụ trách cộng đoàn Tân Phú

Chị Nguyễn Thị Thanh Phương - Đặc trách Khối Thanh Tuyển

Chị Phạm Thị Kim Hoa  - Phụ tá Giám sư Tập Viện

Chị Phạm Thị Khen - Cộng đoàn Nhà Mẹ

Chị Lại Thị Ngọt - Cộng đoàn Thủy Giang

Chị Nguyễn Thị Lực - Nhóm Phú Hiệp

Chị Nguyễn Thị Nguyệt Ngà - Canađa

Chị Vũ Thị Sâm - Cộng đoàn Martinô

Chị Nguyễn Thị Loan  - Cộng đoàn Nhà Mẹ

Chị Nguyễn Thị Kim Ánh - Cộng đoàn Sao Mai

Chị Vũ Thị Hiên - Cộng đoàn H'Neng

Chị Phạm Thị Mai Hường - Cộng đoàn Trà Cổ

Chị Vũ Thị Thảo - Cộng đoàn Kơbey

Chị Lã Thị Vân  - Cộng đoàn saint -Remi

Chị Nguyễn Thị Thanh Tâm - Cộng đoàn Thánh Linh

Chị Nguyễn Thị Kim Oanh - Cộng đoàn Nhà Mẹ

Chị Trần Thị Quyên - Cộng đoàn Nhà Mẹ

Chị Lê Thị Ngọc Mai - Cộng đoàn Tân Phú

Chị Phạm Thị Thanh Nhàn - Cộng đoàn Bêtania

Chị Phạm Thị Thanh Huệ  - Cộng đoàn Hải Phòng

Chị Trần Thị Bích Trâm  - Cộng đoàn Hải Phòng

Chị Lê Thị Tuyết Nhung  - Cộng đoàn Nhà Mẹ

Chị Trà Thị Huệ - Cộng đoàn Nhà Mẹ

Chị Nguyễn Thị Thủy - Cộng đoàn Nhà Mẹ

Chị Nguyễn Thị Thanh Vân - Cộng đoàn Nhà Mẹ

Chị Lã Thị Ánh Tuyết - Cộng đoàn Nhà Mẹ

Chị Y Trâu  - Cộng đoàn An Bình

Chị Phạm Thị Hồng Nhung - Cộng đoàn Nhà mẹ

Chị Nguyễn Thị Phong - Cộng đoàn Sao Mai

Chị Đỗ Thị Phương Dung - Cộng đoàn Hồng Đào

Chị Nguyễn Thị Thu Trang - Cộng đoàn Hồng Đào

Chị Phạm Thị Thanh Hương - Cộng đoàn Hồng Đào

Chị Vũ Thị Thanh - Cộng đoàn Hồng Đào

Chị Hà Thị Kim  Anh - Cộng đoàn Hồng Đào

Chị Trần Thị Tình - Cộng đoàn Hồng Đào

Chị Đặng Thị Phương- Cộng đoàn Hồng Đào