Mừng Lễ Suy Tôn Thánh Giá 14-09-2017

CHÚC MỪNG

TƯỚC HIỆU HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ