Ban Truyền Giáo thăm viếng một số gia đình khó khăn tại Giáo điểm Thới Long Xuân- Họ đạo Thới Thạnh- Cần Thơ