Ban Kinh tế

Ban Kinh tế chuyên lo mọi việc về tài chánh trong Hội dòng.

Không có bài viết trong danh mục này.