Quý Chị Khối Đức Mẹ Mân Côi Hành Hương Đức Mẹ Bãi Dâu 6-04-2017

Niềm Vui Ngày Họp Mặt

 

Quý chị chuẩn bị Ngân khánh

Lớp Khấn năm 1993

Lớp Khấn 1994

Lớp Khấn 2002

Lớp Khấn 2004

Trò chơi ném bóng nước.