Vui ngày họp mặt quý chị Khối Têrêsa Avila 14-10-2017

8 Thành viên mới của Khối Avila

Chị TPT Anna chia sẻ 

Viếng Đất thánh

Tiệc liên hoan

Chị TPT Anna chúc mừng Bổn mạng Khối Têrêsa Avila